sebian

109 tekstów – auto­rem jest se­bian.

Fa­cebook, snapchat,
Wy miernoty!
Cen­ny czas wasz... na głupoty?! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 stycznia 2017, 22:42

To ludzie na­ryso­wali so­bie tę li­nię, której osiągnięcie oz­nacza suk­ces, przek­rocze­nie jej wiel­ki suk­ces, a niedo­tar­cie do niej porażkę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2013, 01:18

Nie wys­tar­czy tyl­ko pat­rzeć we właści­wym kierun­ku, przyglądać się drodze i ana­lizo­wać ją - trze­ba prze­de wszys­tkim ruszyć w tym kierunku! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 września 2013, 22:56

To kłam­stwo myśleć, że nie jes­teś wys­tar­czająco dobry. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 lipca 2013, 19:51

Ar­tystą jes­teś po to, aby wy­rażać siebie - nie sta­rać się za­dowo­lić wszys­tkich jednakowo. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 lipca 2013, 20:25

Stan nat­chnienia to stan ducho­wej pełni, ot­wartej świado­mości i wyczu­lonej podświado­mości, lek­kości słowa, wielopłaszczyz­no­wego pos­trze­gania, umysłowe­go wy­pełnienia ma­gicznym trun­kiem prawdziwości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 stycznia 2013, 19:21

Gdy­by spełnienie marze­nia za­pew­niało wie­czne szczęście zarówno świat jak i wszechświat nie mogłyby spełniać swo­jej od­wie­cznej mis­ji - rozwoju. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 stycznia 2013, 23:37

Na drodze roz­wo­ju na­pot­kasz wiele prze­ciw­ności, ale świad­czą one tyl­ko o tym, że podążasz właściwą drogą.
Szczęśli­wego No­wego Ro­ku :) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 grudnia 2012, 19:38

Am­bitnej mu­zyki nie mogą zro­zumieć wszys­cy, bo do ref­lek­sji trze­ba al­bo doj­rzeć, al­bo mieć wcześniej roz­wi­nięty mózg od innych. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 grudnia 2012, 23:17

Plot­ka jest jak gówno psa o po­ran­ku - śmier­dzi tyl­ko chwilę.. a po­tem za­pach się rozwiewa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 grudnia 2012, 23:59

sebian

sebian

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

7 stycznia 2017, 23:48sebian sko­men­to­wał tek­st Facebook, snap­chat, Wy mier­no­ty! Cen­ny czas [...]

2 stycznia 2017, 23:04MyArczi sko­men­to­wał tek­st Facebook, snap­chat, Wy mier­no­ty! Cen­ny czas [...]